Štatút súťaže Black or White

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook stránke Greenin by Natural Solutions, ktoré sú bližšie popísané nižšie (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

 1. Vyhlasovateľ súťaže
 • Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť NATURAL SOLUTIONS, s.r.o., so sídlom Záhradná 5637/58, 90101 Malacky, Slovenská republika, IČO: 50686135, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 116836/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).
 • Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.
 • Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá v súvislosti so súťažou žiadne záväzky.
 1. Účel súťaže
 • Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu a služieb vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook.
 • Súťaž je vyhlásená jednorazovo v súťažnom poste (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže.
 • Trvanie súťaže
 • Súťaž trvá od 7.11. od 20.00 hod. do 5.12. do 23:59 hod.
 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
 • Súťaž sa uskutočňuje na území členských štátov Európskej únie
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).
 1. Priebeh súťaže
 • Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť uvedením odpovede v komentári pod súťažným príspevkom v čase trvania súťaže pre konkrétny súťažný príspevok, konkrétne vložením odpovede na otázku uvedenú v texte súťažného príspevku: SÚŤAŽ s vianočným nádychom🎁🎄 o 2 machové obrazy GREEN!N soft z islandského lišajníka v ráme podľa vlastného výberu. Do komentára nám napíšte, ktorý z nasledovných variantov by ste si vybrali „BLACK“ or „WHITE“. Za like stránky a zdieľanie budeme vďační. Dvoch výhercov vyžrebujeme 6.12.2019. Štatút súťaže je dostupný na našej stránke www.machoveobrazy.sk.
 • Každý účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže ku konkrétnemu súťažnému príspevku iba raz, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári k súťažnému príspevku. Nie je možné sa zapojiť do súťaže vložením komentára k súťažnému príspevku, ktorého platnosť už vypršala.
 • V prípade, ak účastník súťaže v rámci jedného súťažného príspevku uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, bude zo súťaže vyradený.
 • Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.
 • Účastník súťaže má v rámci konkrétneho súťažného príspevku nárok iba na jednu výhru.
 • Celkový počet výhercov pre konkrétny súťažný príspevok, ktorý bude vyžrebovaný vyhlasovateľom súťaže, sú dvaja.
 • Spôsob určenia výhercu konkrétneho súťažného príspevku spomedzi účastníkov: dvaja výhercovia konkrétneho súťažného príspevku budú vyžrebovaní zo všetkých účastníkov konkrétneho súťažného príspevku, ktorý splnil podmienky súťaže, pod dohľadom vyhlasovateľa súťaže v jeho sídle, pričom žrebovanie výhercu konkrétneho súťažného príspevku sa uskutoční vždy na druhý pracovný deň po uplynutí trvania súťaže. O priebehu žrebovania bude vyhotovený obrazový záznam.

 

 1. Výhra a jej odovzdanie
 • Predmetom výhry v súťaži je pre súťažný príspevok 2x machový obraz GREEN!N soft, 40×40 cm vo farbe rámu podľa želania (biely/čierny).
 • Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do jedného pracovného dňa od žrebovania, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke „Greenin by Natural Solutions“ prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca súťaže neprihlási o výhru do 24 hodín od jeho oboznámenia o výhre spôsobom podľa predchádzajúcej vety alebo výhru odmietne, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať žrebovaním v nasledovných dvoch pracovných dňoch náhradného výhercu súťažného príspevku, ktorému výhru oznámi a odovzdá postupom uvedeným vyššie.
 • O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy.
 • Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru konkrétnemu výhercovi súťažného príspevku najneskôr do 30 dní, odkedy daný výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje podľa bodu 2 tohto článku.
 • Ak výherca súťažného príspevku zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 • Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie vyhlasovateľa súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v bode 1 tohto článku. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v tomto štatúte.
 • Osobitné ustanovenia
 • V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke Greenin by Natural Solutions alebo zaslané výhercovi za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 • Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.
 • Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, resp. v zmysle iného podobného zákona, platného a účinného v štáte, ktorého príslušníkom je výherca súťaže, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.
 • Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním výhry výhercom. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.
 • Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť meno a priezvisko výhercov uvedené na Facebooku v oznamovacích prostriedkoch, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
 • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel alebo predčasné ukončenie súťaže je povinný bezodkladne zverejniť na Facebook stránke Greenin by Natural Solutions.
 • Ochrana osobných údajov
 • Účastník súťaže uvedením komentára pod konkrétny súťažný príspevok vyjadruje svoj súhlas s tým, aby vyhlasovateľ súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko uvedené na Facebooku, za účelom organizácie a vyhodnotenia súťaže. Účastník súťaže berie na vedomie, že bez jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu vyhlasovateľ súťaže nie je schopný zaradiť účastníka do súťaže, a tým na jeho komentár nebude prihliadať. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
 • Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia 28 a  §29 zákona, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
 • Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
 1. Záverečné ustanovenia
 • Tento štatút je zverejnený na webovej stránke spoločnosti NATURAL SOLUTIONS, odkaz na tento štatút je rovnako umiestnený na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže a uložený u vyhlasovateľa súťaže.
 • V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto pravidiel súťaže s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom, týkajúcim sa súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel.
 • Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.
 • Tento štatút, ako aj všetky s ním súvisiace záležitosti sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Všetky spory, ktoré môže vzniknúť v súlade s týmto štatútom, budú predmetom rokovaní, ktorých cieľom bude ich vyriešenie zmierlivým urovnaním.
 • Všetky spory, žaloby alebo konania vyplývajúce z tohto štatútu a/alebo v súvislosti s ním, ktoré nebudú urovnané zmierlivo, budú podliehať výlučnej právomoci súdov v Slovenskej republike a riešené podľa slovenského práva, pričom jazykom konania bude slovenčina.

V Malackách, 6.11. 2019

Green!n
Green!n
Machové steny a obrazy GREENIN

Vznik značky GREENIN je spojený s našim záväzkom ponúkať produkty a služby, ktoré sú prospešné pre ľudí. Kladieme dôraz na ručné, originálne a kvalitné spracovanie, trvalú udržateľnosť, minimalizáciu negatívneho dopadu našej činnosti na životné a sociálne prostredie, férové dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

NATURAL SOLUTIONS, s.r.o. | 2018 | Všetky práva vyhradené.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií ,  nastavenia cookies